Pravila i uslovi korišćenja  portala MotoriProdajaSrbija

(Datum poslednje izmene: 01.08.2019. godine)

Ova Pravila i uslovi korišćenja imaju svojstvo Ugovora između:

  1. Privrednog društva “Moto oglasi doo”, sa sedištem u Beogradu, Republika Srbija, registrovanog u APR-u, matični br. 21079529, PIB 108845969 (u daljem tekstu: Kompanija), osnivača i vlasnika “MotoriProdajaSrbija” (u daljem tekstu: Portal), koji se nalazi na Internet adresi https://prodajamotora.rs,
    i
  2.  Svakog pojedinačnog korisnika internet portala i mobilne aplikacije “MotoriProdajaSrbija”, koji je registrovan na Portalu   (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane.

1. Opšte odredbe

Internet portal i mobilne aplikacije MotoriProdajaSrbija, u vlasništvu kompanije “Moto oglasi doo”, zajedno predstavljaju internet prenosilac oglasne poruke – pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, “Sl. glasnik RS”, br. 41/2009), u daljem tekstu MotoriProdajaSrbija, a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije oglasa na internetu.

Dobrovoljnom registracijom i korišćenjem portala MotoriProdajaSrbija, korisnik potvrdjuje da je upoznat i saglasan sa “Pravilima i uslovima korišćenja”, te na taj način zaključuju Ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima portala MotoriProdajaSrbija, primenjuju se ova Pravila i uslovi korišćenja.

Pravila i uslovi korišćenja čine sastavni deo portala MotoriProdajaSrbija i predstavljaju odredbe Ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog registrovanog korisnika Portala. Kompanija omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim “Pravilima i uslovima korišćenja”, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Poslovanje Kompanije putem ovog Portala regulisano je Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu u nabavci ili prodaji motocikala, opreme i delova, ili bilo druge usluge koje nisu navedene u ovim “Pravilima i uslovima korišćenja”, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim opisane usluge informacionog društva.

Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici (osim uz prethodnu saglasnost korisnika koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao objedinjavanjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa portala MotoriProdajaSrbija, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Takodje redakcija portala MotoriProdajaSrbija zadržava pravo da izbriše odredjene tekstualne delove ili pojedine slike oglasa, ukoliko oni nisu u skladu sa “Pravilima i uslovima korišćenja” portala, na koje se korisnik saglasio prilikom registracije, i da tako redukovanu oglasnu poruku postavi na portal

Kompanija (pružalac usluge), se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima korišćenja, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima korišćenja, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja portala MotoriProdajaSrbija u svemu poštovati ova Pravila i uslove korišćenja.

Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Kompanija (pružalac usluge),  prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga.

Prihvatanjem ovih “Pravila i uslova korišćenja” portala MotoriProdajaSrbija, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa “Polisom o poštovanju privatnosti”, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane Kompanije.

2. Registracija i oglašavanje fizičkih lica

Oglasi se postavljaju u četiri kategorije,u zavisnosti od predmeta prodaje ili usluge, a to su:

* Motori (kategorija u kojoj fizička lica postavljaju oglase za korišćene motocikle radi prodaje)

* Oprema (kategorija u kojoj fizička lica postavljaju oglase za korišćenu opremu za motocikle, vozače ili suvozače motocikala, radi prodaje)

* Delovi (kategorija u kojoj fizička lica postavljaju oglase za korišćene delove za motocikle radi prodaje)

* Usluge (kategorija u kojoj fizička lica postavljaju oglase za usluge koje vrše, a koje su blisko vezane za motocikle)

Za korišćenje usluga portala MotoriProdajaSrbija, neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na portal MotoriProdajaSrbija, tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na portalu, saglasi se sa “Pravilima i uslovima korišćenja” portala, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od portala MotoriProdajaSrbija.

Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar portala zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Fizičko lice može oglašavati samo korišćene motocikle, opremu i delove.

Za oglašavanje na MotoriProdajaSrbija, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača. Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja ličnog oglasa unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na portalu MotoriProdajaSrbija.

Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na portalu), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine, koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa redakcijom MotoriProdajaSrbija radi pomoći i/ili odgovora na pitanja.

Postavljanjem oglasa na portalu MotoriProdajaSrbija korisnik fizičko lice daje mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage  ima neograničen broj lica koji pristupa portalu) direktno kontaktiraju.

Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama portala MotoriProdajaSrbija, po mogućstvu i na Facebook ili Instagram stranici MotoriProdajaSrbija ili nekoj drugoj društvenoj mreži, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa portala MotoriProdajaSrbija, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

Korisnik fizičko lice u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na mail  office@prodajamotora.rs ili ga sam izbrisati. Deaktivirani profil korisnik fizičko lice ne može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja profila korisnika, Kompanija ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

3.Registracija i oglašavanje pravnih lica

Oglasi se postavljaju u četiri kategorije,u zavisnosti od delatnosti koju vrše pravna  lica, a to su:

* Motori (kategorija u kojoj pravna lica postavljaju oglase za nove ili korišćene motocikle radi prodaje)

* Oprema (kategorija u kojoj pravna lica postavljaju oglase za novu ili korišćenu opremu za motocikle i vozače ili suvozače motocikala radi prodaje)

* Delovi (kategorija u kojoj pravna lica postavljaju oglase za nove ili korišćene delove za motocikle radi prodaje)

* Usluge (kategorija u kojoj pravna lica postavljaju oglase za usluge koje vrše kao privredni subjekti,, a koji su blisko vezani za motocikle)

Registracija na portal MotoriProdajaSrbija za pravna lica i preduzetnike koji se u skladu sa svojom delatnošću bave trgovinom motociklima, delovima i opremom za motocikle,kao i uslugama koje su bliske motociklima, je besplatna i dostupna svim uredno registrovanim privrednim subjektima.

Prilikom registracije je potrebno da privredni subjekt popuni polja, sa podacima o pravnom licu, koja mu se otvaraju ukoliko u padajućem meniju odabere opciju “Pravno lice”.

Ovi podaci ostaju u evidenciji Kompanije i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih “Pravila i uslova korišćenja”.

Registracijom na portalu MotoriProdajaSrbija ne vrši se registracija delatnosti niti sticanje svojstva u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o trgovini.

Kompanija ne garantuje da su lica koja su se registrovala na portalu MotoriProdajaSrbija uredno registrovana za vršenje trgovine, niti da imaju svojstvo privrednog subjekta.

Registracijom na portalu MotoriProdajaSrbija korisnici pravna lica, dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa za nove i/ili polovne motocikle, delove i opremu za motocikle.

Registrovani korisnik pravno lice ima pravo da istakne sopstveni logo prilikom formiranja oglasa, u polju koje je portal predvideo za tu namenu.

Registrovani korisnik pravno lice, nema pravo da postavi link svog niti bilo čijeg drugog portala prilikom formiranja oglasa.

Registrovani korisnik pravno lice se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem portala MotoriProdajaSrbija koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu, i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim “Uslovima i pravilima korišćenja”, za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom RS.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na portal MotoriProdajaSrbija, redakcija MotoriProdajaSrbija moderira i redukuje, ukoliko navedeni sadržaj nije u skladu sa “Pravilima i uslovima korišćenje” portala, ali ne utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Postavljanjem oglasa na portalu MotoriProdajaSrbija korisnik pravno lice daje mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage  ima neograničen broj lica koji pristupa portalu) direktno kontaktiraju.

Korisnik pravno lice u svakom momentu može može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na mail  office@prodajamotora.rs ili ga sam obrisati. Deaktivirani profil korisnik pravno lice ne može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja profila korisnika, Kompanija ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

4.PREZENTACIJA  (Zastupništva, prodaja, servisi i usluge)

Prostor za prezentaciju se zakupljuje u četiri kategorije, u zavisnosti od delatnosti pravnog lica, a to su:

*Predstavništva i trgovci (generalni zastupnici, prodajni saloni, ovlašćeni dileri i ostala pravna lica koja se bave trgovinom novim i polovnim motociklima)

*Prodavnice delova i opreme (privredni subjekti koji se bave trgovinom novim i polovnim delovima za motocikle i opremom za motocikliste)

*Servisi i vulkanizeri (privredni subjekti koji se bave servisiranjem i vulkaniziranjem motocikala)

*Uslužne delatnosti (privredni subjekti koji se bave uslužnim delatnostima, na primer izradom roll barova, nosača kofera, izradom vizira, tapaciranjem sedišta, tetoviranjem……itd)

Pravo na zakup prostora za prezentaciju imaju isključivo pravna lica (privredni subjekti)

Zakupci prostora za prezentaciju, oglašavaju pojedinačne oglase  po “Pravilima i uslovima korišćenja” iz člana 3 ovog dokumenta

Link koji zakupac reklamnog prostora postavi u polje predvidjenim za postavljanje linka mora voditi ka stranici tog portala koja je povezana sa kategorijom u kojoj je reklamni oglas postavljen.

Na primer: ukoliko se zakupac bavi i prodajom automobila i motocikala i servisom i prodajom delova, mora u kategoriji u kojoj je postavio oglas sa svojim linkom, da korisnika koji pritisne na link odvede na stranicu prodaje motora ukoliko je link postavljen u kategoriji Predstavništva i trgovci ili na primer na usluge servisa ukoliko je link postavljen u reklamnom prostoru kategorije Servisi i vulkanizeri.

5.Obaveštavanje korisnika

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj portala MotoriProdajaSrbija, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja samog portala, novosti i akcija, kao i reklamna obaveštenja.

6.Besplatne usluge

Portal MotoriProdajaSrbija, pruža usluge besplatnog objavljivanja oglasa i reklamnog prostora, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

* Svaki novi, formirani i postavljeni, oglas, u svim kategorijama, je besplatan u periodu od sedam dana.

* Prvi zakup reklamnog prostora, namenjen generalnim zastupnicima, predstavništvima, prodajnim salonima, prodavnicama opreme i delova i servisima, po kategorijama, besplatan je u periodu od šezdeset dana.

Portal MotoriProdajaSrbija zadržava pravo da bez najave menja dužinu trajanja svojih besplatnih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

7.Plaćene usluge portala MotoriProdajaSrbija

Plaćeni oglasi 

* Po isteku besplatnog perioda oglašavanja, obnova oglasa vrši se kupovinom jednog od četiri vrste oglasnih paketa, u skladu sa potrebama korisnika. (paketi su formirani kao količine kupljenih oglasa)

* Cene paketa jasno su iskazane cenovnikom na portalu.

* Pojedinačni obnovljeni oglas iz paketa traje trideset dana od dana objavljivanja oglasa (korisnik obnavlja oglas po sopstvenoj želji).

Prilikom naručivanja oglasa čije se plaćanje vrši platnim karticama, Korisniku koji nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju za kupovinu oglasnih paketa ili isti nije u skladu sa “Pravilima i uslovima korišćenja” portala, Kompanija će inicirati povraćaj rezervisanih sredstava, ali ne može da garantuje za rok povraćaja sredstava obzirom da je isti u nadležnosti banke vlasnika platne kartice kojom je plaćanje izvršeno.

U dogovoru sa Korisnikom, Kompanija može zadržati sredstva i odgoditi odobrenje oglasnih paketa dok se ne steknu svi uslovi za odobrenje, a najduže do 2 meseca.

Ukoliko nije došlo do saradnje između Kompanije i Korisnika usluga, a sredstva sa kartice su povučena, Kompanija će inicirati povraćaj naplaćenih sredstava kod svoje banke ali ne može da utiče na rok povraćaja koji zavisi isključivo od banke vlasnika kartice kojom je oglas plaćen.

Izdavanje računa

Nakon izvršene kupovine paketa, to jest kad je uplata evidentirana na izvodu banke, korisniku će biti poslat račun na mail sa podacima, kakvim je sam korisnik postavio prilikom naručivanja paketa.

Kod odabira načina plaćanja važno je da korisnik odabere jednu od ponudjenih opcija, kako bi na osnovu toga dobili adekvatan račun, a to su:

fizičko lice (popunjava lične podatke sa obaveznim JMBG)

fizičko lice – pravno lice ( popunjava i lične podatke i podatke firme, kako bi dobio adekvatan gotovinski račun)

pravno lice (popunjava podatke firme sa čijeg se računa vrši plaćanje).

Zakup reklamnog prostora

* Po isteku besplatnog perioda korišćenja reklamnog prostora, zakup se vrši mesečno, prema kategorijama, po cenama iskazanim cenovnikom na portalu.

* Zakup se može ugovoriti i na period duži od jednog meseca a najduže do godinu dana.

Portal MotoriProdajaSrbija zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom

8. Ograničenja i nedozvoljene radnje prilikom korišćenja portala MotoriProdajaSrbija

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja portala MotoriProdajaSrbija poštovati sledeća ograničenja i nedozvoljene radnje:

* Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

* Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.

* Nije dozvoljeno postavljati oglase koji ne pripadaju kategorijama motocikala, opreme i delova za motocikle, usluge koje nisu vezane za motocikle

* Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika (“svojstvo trgovca” po Zakonu o trgovini).

* Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.

* Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše “zaradu preko interneta”) u tekst (opis) oglasa.

* Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala.

* Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.

* Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.

* Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja

* Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.(isti će biti obrisani)

* Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija – pravilo fer korišćenja besplatnih usluga portala MotoriProdajaSrbija.

9.Pravila i uslovi za slanje poruka unutar portala MotoriProdajaSrbija

Registrovanim Korisnicima usluga, MotoriProdajaSrbija nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar portala. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:

* Nije dozvoljeno koristiti portal MotoriProdajaSrbija za slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.

* Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa ličnim oglasom oglašivača.

* Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na portalu u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.

* Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

10.Pravila i uslovi za ocenjivanje korisnika na portalu MotoriProdajaSrbija

Ocenjivanje i recenzije korisnika su trenutno u izradi.

Po izradi mogućnosti recenzija na portalu MotoriProdajaSrbija, svi korisnici će biti blagovremeno obavešteni o ovoj usluzi.

11.Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na portalu MotoriProdajaSrbija

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na portalu MotoriProdajaSrbija. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom.Vlasnik portala MotoriProdajaSrbija zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane portala MotoriProdajaSrbija u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na portalu.

12.Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane portala MotoriProdajaSrbija se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja portala MotoriProdajaSrbija, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. MotoriProdajaSrbija od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. “El dumo inženjering doo” može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na portalu od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani Korisnik usluga koji ne želi da unese svoje lične podatke, prihvata da će mu u tom slučaju biti onemogućeno da postaviti oglas. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge portala, kao što je komunikacija sa drugim Korisnicima usluga. U slučaju da Korisnik usluga želi da postavi oglas na portalu MotoriProdajaSrbija, po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije obavezan je da se identifikuje ličnim podacima, koji moraju biti tačni i ažurni. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih “Pravila i uslova korišćenja” dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom portalu MotoriProdajaSrbija. “Moto oglasi doo” ne odgovara za tačnost podataka koje su na portalu MotoriProdajaSrbija unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

12.Kršenje Pravila i uslova korišćenja portala MotoriProdajaSrbija

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja portala MotoriProdajaSrbija, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija portala MotoriProdajaSrbija najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge portala. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti vlasnika portala ili otežavanja rada samog portala MotoriProdajaSrbija.

14.Isključenje odgovornosti

Portal MotoriProdajaSrbija ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga portala je na sopstveni rizik Korisnika usluga.

Portal MotoriProdajaSrbija, niti njegov vlasnik “Moto oglasi doo”, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Portal MotoriProdajaSrbija kao i “Moto oglasi doo” isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

*U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, portal MotoriProdajaSrbija nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar MotoriProdajaSrbija.

*U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, MotoriProdajaSrbija nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na portalu MotoriProdajaSrbija.

*U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, portal MotoriProdajaSrbija nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

*U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, portal MotoriProdajaSrbija nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

*Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da portal MotoriProdajaSrbija nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima “Moto oglasi doo” ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. vlasnik portala “Moto oglasi doo” zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem

15.Kontakt sa redakcijom portala MotoriProdajaSrbija

Kontakt sa redakcijom portala MotoriProdajaSrbija omogućen je posredstvom kontakt forme na samom portalu. Odgovor redakcije MotoriProdajaSrbija ne mora da odražava stanovište kompanije “Moto oglasi doo”, pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske redakcije MotoriProdajaSrbija sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole vlasnika portala “Moto oglasi doo”.

Redakcija zadržava pravo da ne odgovara na pitanja ukoliko su odgovori na ista, opisani u Pravilima i uslovima koriščenja portala MotoriProdajaSrbija.

16.Reklamacije

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju, niti je zameniti za drugu uslugu, niti je naknadu moguće preneti na drugu uslugu.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

17. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane portala MotoriProdajaSrbija se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja portala MotoriProdajaSrbija, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

18. Izmene ovih Pravila i uslova korišćenja

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, vlasnik portala “Moto oglasi doo” zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje portala MotoriProdajaSrbija, te da uskrati pristup portalu, korisnicima koji ne prihvate promenjena “Pravila i uslove korišćenja”.

19. Završne odredbe i rešavanje sporova

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje “Pravila i uslova korišćenja”), smatraće se da je saglasan sa novim “Pravilima i uslovima korišćenja”.

Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje “Pravila i uslova korišćenja”) ne prihvati ova  “Pravila i uslove korišćenja”, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim “Pravilima i uslovima korišćenja”. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ova “Pravila i uslovi korišćenja”, počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici MotoriProdajaSrbija.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Na sve što nije regulisano ovim “Pravilima i uslovima korišćenja”, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem portala MotoriProdajaSrbija primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Osnovni sud u Beogradu za fizička lica.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem portala MotoriProdajaSrbija primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika portala MotoriProdajaSrbija, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

Moto oglasi doo
01. 08. 2019. godine
11000 Beograd.